รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.

รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.

มูลนิธิคุ้มครองผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะ

วิสัยทัศน์&พันธกิจ

เอื้อเฟื้อบรรเทาทุกข์ เสริมสุขสู่สังคม จรรโลงศาสนวัฒนธรรม ค้ำจุนผู้ขาดโอกาส ยึดมั่นธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

มูลนิธิคุ้มครองผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะ ได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรแรก และได้ดำเนินการสนับสนุน/ผลักดันให้มี 3 องค์กร 

องค์กรที่ 1

สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทยสมาคม

วิสัยทัศน์&พันธกิจ

สามัคคี มีวินัย ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ วาจาไพเราะ  รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.

เกี่ยวกับเรา

     สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทยสมาคม และองค์กรภาคีที่มีวัตถุปรสงค์แนวทางเดียวกัน ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันได้วางแผนงาน/โครงการและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการให้บริการรถยนต์สาธารณะด้วยจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการรถยนต์สาธารณะที่เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเป็นหลักและมีมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมไทยและในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการปรับปรุงแก้ไขที่ต้นเหตุ คือ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ ให้มีจิตสำนึกและเคร่งครัดในหน้าที่ของผู้ให้บริการในการประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และฝึกอบรมที่เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการเป็นคนดี มีคุณธรรม ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ มีวินัย มีใจรักในวิชาชีพและมีจิตอาสาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยรวม รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ สิ่งที่พบเจออันจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทย

ข้อ 1.ชื่อว่า สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทยสมาคม มีสีน้ำเงิน ขาว แดง และเหลือง ซึ่งแปลความหมายว่า มั่นคง รุ่งเรือง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นแม่สีประจำสมาคม ใช้ชื่อย่ออักษรไทยว่า ส.ส.ท.ใช้อักษรอังกฤษว่า The Council of Public Motorist Thai Association และใช้ชื่อย่ออักษรภาษาอังกฤษว่า C.M.A.

ข้อ 2 เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ TAXI CHANG ประกอบกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม มาจากคำว่า Taxi Council Honest Accredited National Goodteam แปลความเป็นภาษาไทยว่าการรวมกลุ่มเป็นสภาของผู้ขับขี่รถสาธารณะและแท็กซี่ที่เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์ เป็นมืออาชีพ ภายในทรงสามเหลี่ยม มีตัวอักษร A สูงที่สุดอยู่ตรงกลาง ปลายอักษร A เปล่งรัศมี 9 แฉก ที่มีอุดมการณ์มาจากความมุ่งมั่นของกลุ่มสมาชิกที่จะรวมตัวกันทำความดีในครั้งรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด้านขวามีรูปพลายเงิน ด้านซ้ายมีรูปพลายทอง สีทองทั้ง 2 เชือก เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ ส่วนด้านล่างมีอักษรย่อภาษาไทย ส.ส.ท.ย่อมาจากคำว่าสภาวิชาชีพผู้ขับขี่่รถยนต์สาธารณะไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ C.M.A.ย่อมาจากอักษรภาษาอังกฤษคำว่า The Council of Public Motorist Thai Association อยู่ด้านล่างทรงสามเหลี่ยมที่กล่าวมา ส่วนครึ่งวงกลมชั้นนอกมีประโยคภาษาไทยคำว่า สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทย เป็นอักษรโค้งด้านล่างของโลโก้/สัญลักษณ์

ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขาที่ 1 ภาคกลาง ตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาขาที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาขาที่ 3 ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สำนักงานสาขาที่ 4 ภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพฯ
4.1 เพื่อการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งสภาวิชาชีพผู้ขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ
4.2 เพื่อจัดตั้งกองทุนศึกษาวิจัย วางแผนการพัฒนาปรับปรุงระเบียบข้อกำหนดบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม รวมถึงลดปริมาณการนำรถยนต์สาธารณะที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล (Fossil) หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ยานยนต์สาธารณะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) หรือพลังงานทดแทนอื่น (Alternative Energy) เพื่อการนำไปสู่มาตรฐาน ในระดับสากลของการให้บริการของผู้ขับรถยนต์สาธารณะ
4.3 เพื่อส่งเสริมให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยโดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสมาชิก
4.4 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ สงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก รวมทั้งการดูแลสุขภาวะที่ดีของสมาชิก และสมาชิกผู้มีจิตอาสาช่วยสื่อสารเหตุด่วน หตุร้าย อุบัติเหตุ และข้อมูลเหตุการณ์ที่พบเห็นอันจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมและ/หรือจัดหารายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาของ มูลนิธิคุ้มครองผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะ โดยให้คำปรึกษาและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม ในประเด็นโต้แย้งสิทธิ์ เนื่องจาก รถยนต์โดยสารสาธารณะ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เสียหายโดยนิตินัยพึงได้รับ
4.5 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาระบบติดต่อสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก แก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
4.6 เพื่อให้การช่วยเหลือ หริอให้คำปรึกษาประสานงานผู้เชี่ยวชาญ หรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์โดยสารสาธารณะ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สมาชิก ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดปัญหาขึัน
4.7 เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
4.8 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้มีการสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สิน แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ซึ่งแต่เดิมสภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทย มีชื่อว่าสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ เป็น 1 ใน 4 องค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มติที่ประชุมของสมาพันธ์ผู้ขับรถยนต์สาธารณะมืออาชีพแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และเป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นถัดจากมูลนิธิคุ้มครองผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกับมูลนิธิฯข้างต้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มีนาคมณ์นคร แก้วมณี เป็นนายกสภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทย (22 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน) องค์กรที่ 3 สหกรณ์สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะประเทศไทย จำกัด องค์กรที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.

องค์กรที่ 2

สหกรณ์สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะประเทศไทย จำกัด

วิสัยทัศน์&พันธกิจ

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.

สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ประกอบการเดินรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ และรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ ของสหกรณ์ตามใบอนุญาตที่ได้รับจดทะเบียนจากกรมการขนส่ง ทางบก รวมทั้งการตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารและการตั้งศูนย์จัดทำชุดคำสั่งประยุกต์เคลื่อนที่ เพื่อรับคำขอโดยสารเหล่านั้นไปยังสมาชิกของสหกรณ์

(2) จัดหารถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถยนต์บริการ เพื่อให้สมาชิกผู้ขับรถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ รถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ ได้เป็นเจ้าของรถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ หรือรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ คนละไม่เกินสามคัน โดยวิธีการเช่าซื้อหรือโดยวิธีการอื่นใด

(3) จัดหารถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ หรือรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ โดยการจัดซื้อ หรือรับรถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ หรือรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ ของสมาชิกทุกคันที่จะร่วมวิ่งในนามสหกรณ์มาเพื่อให้สมาชิกเช่าขับ แต่สมาชิกคนหนึ่งจะมีรถร่วมวิ่งในนามสหกรณ์ได้ไม่เกินสามคัน

(4) ควบคุมและจัดการการประกอบธุรกิจด้วยรถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ หรือรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และส่งเสริมสหกรณ์ด้วยกัน จัดให้มีสถานที่จอดรถต้นทางและปลายทาง

(5) ส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก เพื่อความมั่นคงในชีวิต และเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพตามความจำเป็น

(6) ส่งเสริมประโยชน์อันจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การค้าและการบริการ อันจำเป็น ที่เกี่ยวกับอาชีพหลัก และการดำรงชีวิตของสมาชิก

(7) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของสมาชิก

(8) ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีรถสามล้อไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์บริการ หรือรถยนต์ที่นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เป็นรถยนต์สาธารณะ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคหรือยานพาหนะเป็นของตนเอง

(9) เพื่อปกป้อง รักษา และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สมาชิก

(10) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว

(11) เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและขาดโอกาสในสภาวะปัจจุบันของสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การสร้างกองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์

องค์กรที่ 3

สถาบันพํฒนาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยิ้มแย้ม ยืนหยัด ยั่งยืน ยืดหยุ่น ยืนยัน ยับยั้ง หยิบยื่น เยินยอ ยกย่อง 

วัตถุประสงค์ของสถาบันพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ

1 เพื่อจัดตั้งกองทุนศึกษา/วิจัยการให้บริการรถยนต์สาธารณะ ให้สอดคล้องกับการฝึกอบรมเพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ขับรถ(บัตรเหลือง) จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของกรมการขนส่งทางบก และเพื่อให้บริการรถยนต์สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ

2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้าน การให้บริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น การให้เช่า-เช่าซื้อ ธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม หน่วยบริการเดินทางที่นำสมาชิกของสภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไทยสมาคมไปใช้บริการ ให้ได้รับความน่าเชื่อถือ และซื่อสัตย์ต่อกัน

3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์สาธารณะ และ/หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   หรือเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานสังคมเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

4 เพื่อจัดตั้งกองทุนศึกษา/วิจัย การนำยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล(Fosil) เพื่อลดภาวะมลพิษ และลดภาวะโลกร้อน

5 เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณกุศล และสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

6 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อทางLine / โทรเรียกรถ24ชม.